Tusi i le komiti ale Au Toeaina

01 July 2018

22 June 2018

 

Lau Susuga i le Ta’ita’ifono

Komiti o le ‘Au Toeaina

EFKS


Matou te ofo alofa atu i lau Susuga i le Ta’ita’ifono, fa’apea le mamalu tele i le nofoā tofi i lau tou Laulau-a-Fono o le ‘Au Toeaina o le Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano i Samoa.

Tulouna ia outou pa’ia o failauga totofi o le Talalelei ae o le ‘ā fagatonu le malama ma vili tonu le ifi a Māina auā le matā’upu tau i le Tulafono o Lafoga – Na fa’apogai ai la tatou feiloa’iga ma lau tou tusi mai o lo’o au’ili’ili mai ai mafua’aga fa’aletapua’iga o le faitau ‘ese’ese o lau tou Fono Tele a le Ekalesia ma le Tulafono Tau Lafoga.

‘Ae o le a tomua atu se taofi vaivai maumaua’i lē maluelue o le tatou Mālō ma le fa’aaloalo lava e tatau ai.  Ua ma’oti ma mavaevae a tatou matāfaioi mai le Atua o lo’o fa’avae ai Samoa e fa’apea – O lau tou lava matāfaioi o failauga o le Tala Lelei auā le fa’ataumafalia o le lafumamoe a le Atua i taumafa fa’aleagaga.  A o matā’upu tau lafoga, o matā’upu lava ia fa’alemālō auā le fa’atinoina o le pitola’au o le tapenaina lea o taumafa fa’aletino ‘ina ‘ia soifua filemū ma fiafia ai le lafumamoe a le Atua.

E lē fela’aa’i pe fetōtōa’i  matāfaioi manino ma le malamalama gofie nei.  E lē tauiso, o le fa’apogai fo’i lea na fa’apupula atili ai e Paulo le fe’au i le Ekalesia i Roma ma ia ‘aumai ai le fa’amalamalamaga atoa o le ‘a’ano moni o lafoga ou te fa’apu’upu’u atu fa’apea ‘ae o lo’o avatu atoa i le Pepa Fa’apipi’i I.  Roma 13:1-7 – “Ia usiusita’i tagata uma i faipule.  E leai se pule pe a le mai le Atua.  O pule uma fo’i o fai nei, ua fa’atūina e le Atua.  O ē tete’e i le pule ua tete’e fo’i i Sauniga (e pei o lafoga) a le Atua.  Ma e sala i latou.  Ia tou amiolelei auā o ‘au’auna i latou a le Atua – tou te lelei ai.  ‘Ae a amioleaga – (ma lē totogia lafoga) ‘ia  fefefe i le pelu – auā o ‘au’auna latou a le Atua latou te taui le amioleaga.  O lenei ia tou usiusita’i – i le loto fuatiaifo (conscience).  O le mea lea totogi tou lafoga ma tiute.”       

O le Aposetolo o Paulo o le ulua’i a’oa’o iloga lea o le matā’upu silisili o le tapua’iga Ekalesia Kerisiano.  O le Aposetolo na filifili fa’apitoa ma fa’a’a’upegaina e lō tatou Ali’i i mafaufauga e lē aunoa e fa’afeagai, finau ma fa’atalitonuina ai le ‘au popoto maoa’e i filosofia fa’alelalolagi i ia ona aso.  Sa a’oa’oina lelei fo’i o ia e le Ali’i Polōfesa o le Tūlafono o Gamaliel, o le tasi o le to’atolu (Shammai ma Hillel) o a’oa’o ia lauiloa na tā’ua e Luka na tala tala ma Iesu a o i ai i Ierusalema ma ona mātua i le Tausamiga i le 12 ai o tausaga – o le tatou Ali’i.

O le tāua o le Tusi lenei a le Aposetolo – o lo’o maua atoa ai le tali mae’ae’a ma le loloto o mau ‘ese’ese ‘uma fa’ale-Feagaiga Tuai na ‘aumai i lau tou tusi e tete’e ai i le Tulafono o Lafoga.  O le matou tali fo’i lenā.  Pe a toe tōmanatu i ‘upu manino a Paulo o lo’o ia fa’amamafa “O tagata ‘uma lava” e tatau ona totogi lafoga ona e lē gata o sauniga ia a le Atua ‘ae o le loto fuatiaifo lava ia o le tagata o le Atua na te lagona ai lava (God-given conscience), o se mea ua tatau ona fai mo le lelei o ia lava ma ona uso ātagata.

Matou te lē tau fa’amanatu, o ‘outou o failauga fa’au’uina o le Tusi Pa’ia.  Ua matua fo’i lou tou soifua i le galuega.  E lē o se mea matagofie i le fa’afofoga a Samoa lo matou fa’amanatu atu o matā’upu e fitoi tonu i lau tou matāfaioi tou te lava silafia fo’i le mea e tatau ona fai ‘ae ua lē faia.  Aisea?  Ua auaoa lau tou silasila ma lau tou fa’amasinoga tonu i se manatu lē fa’avāea o lē na ia ulua’i tusia le tusi e pei o tu ma aga masani o galuega fa’afailautusi.  Ua ia fa’apito ‘augafa ai i nai ‘upusi’i fa’alētatau o le Feagaiga Tuai e fa’apogisā ai le talitonuga maumaua’i o le Ekalesia Kerisiano e ao ai ona faitau fa’atasi le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou o le fa’ata’imuaga ma le fa’ataunu’uga lea o le fe’au o le Fa’aolataga mo le ‘Au Fa’atuatua.  Ua fafano ai ma outou ‘a’ao, ae o lo’o sisila mai le Atua iā i tatou uma ma fa’amasino i tatou e tusa ai ma lo tatou vala’auina.

Mo lou tou silafia e 35 Ekalesia Kerisiano i Samoa ae 34 e lagolagoina le Tulafono – e aofia ai ma le LMS Toefuata’ina – latou ia o lo’o tausia le silia i le 75 pasene o le lafumamoe i Samoa nei.

O le Tulafono o Lafoga matou te taofi ma le ava tele e lē o se matā’upu e lotea e se Fonotele fa’a-Ekalesia ona o mea ia tau le Mālō.  O lo’o manino fo’i ‘auala fa’alemālō e lotea ai.  E pei lava fo’i ona lē lotea ‘ese Ekalesia o le 34 Ekalesia Kerisiano i Samoa – (Silasila i le lauga a le Palemia i lenei lava matā’upu - Pepa Fa’apipi’i II).  

Ona ‘ua taofia fo’i fa’amalosi e le tou fono a Toeaiina tagata lotu e ‘auai i mafutaga fa’amalamalama a le Matāgaluega o le ala lea o le lē mafai ‘ona malamalama le to’atele o tagata lotu o le EFKS i le tūlafono faigofie ‘ona malamalama.  Ona so’ona toso ai lea o le la’au felefele ma lotea to’atele ai le matā’upu faigofie e fitoi tonu lava i le faife’au ma lana ‘aulotu.  O lo’o fuafua tatau fo’i le tulafono ina ‘ia pa’ū lava iā i latou e tetelē a latou tupe maua ‘ae mo latou e la’ititi tupe maua e leai fo’i se lafoga e totogi pe la’ititi lava ma fa’atauva’a le lafoga e totogi.

E i ai le isi Matāgaluega a le tatou Ekalesia EFKS e to’a 8 faife’au.  E to’a 5 e pa’ū tonu i le Vaega o le Tulafono e lē totogi ai ni lafoga, vaganā le to’a 3 o faife’au ‘ae fa’atauva’a lava le lafoga e totogi.  Na o le alofa lava fo’i o le faife’au masani ona maua i le vaiaso po o le lua vaiaso e fa’avae ai le “tupe maua” mo le lafoga.  Po o fea e sau ai le tupe maua, ‘ae o le itū tāua o le “tupe maua” e fa’avae ai le Tulafono o le Lafoga.

ADVERTISEMENT

O le taofi maumaua’i o le Mālō, o faai’uga e fai e nu’u i so’o se matā’upu, o le matāfaioi lenā a Ali’i ma Faipule o Nu’u – O le aganu’u lenā fa’amatai a Samoa e malamalama lelei i ai matou o Matai Tausi Nu’u.  O le pule i le tofia o le faife’au a Nu’u o lau tou matāfaioi lenā.  Ae fa’alagolago lenā i le talia ‘ato’atoa e le Ekalesia ma le pule fa’amalumalu a Ali’i ma Faipule o le nu’u.  O le vā fealoaloa’i lenā na tō ai lou tou matūpalapala fa’alupelupe “o feagaiga” taulagi a Nu’u – e aualā ai fa’aaloaloga maualuga masani a Samoa iā te ‘outou o “failauga” o le Tala Lelei – e tau fa’aofiofi ai ‘au’auna a le Atua e fou i Tofiga o le vavau ua ‘uma lava ona fai ‘ae le’i taunu’u mai le Tala Lelei.

Ma e solisoli muli’a’ao ai matai Sa’o o nu’u ‘ina ia fa’aauau ma tu’utu’ulima vai o Liava’a auā le vātapuia lea ‘ae lē mafai ona soloia le tofā teu mau a to’oto’o uli ma to’oto’o sinasina o le nu’u i tulaga o tofitofiga o le vavau na i ai. O le mafua’aga tonu lenā e matuā ma’ale’ale tele ai le vātapuia o le nu’u ma le fa’afeagaiga pe i’u ai lava ‘ina momotu feagaiga a nisi nu’u ma nisi o ā outou tofiga fa’ale-Ekalesia – pe o’o ai lava ‘ina lē aloa’ia ai lau tou pule – ‘ona fa’aauau ai lava lea o le mafutaga māfana a le Nu’u ma le latou faife’au – ma i’u ai lava ‘ina liliu ‘ese o latou talitonuga i se isi tapua’iga i le pule fa’alenu’u.  O mea ia ua tutupu i le Ekalesia e lē tau toe fa’ailoa ‘ae e i ai le aogā o le fa’amanatu mo lau tou tofā fetāla’i.  Tatou te tau fai li’oli’o i ai ‘aua ne’i tula’i mai. Ua o’o se taofi i ia tulaga ma’ale’ale ‘ona ‘ua tagofia i lau tou tusi mai.

O lona uiga, o le to’aitiiti sa ‘auai i le Fonotele i Malua, e na o ni nai sui to’aitiiti – a o ē faia tonu o le Nu’u o lo’o taputapua’i mamao mai i fanua.  So’o se fa’afeagaiga fo’i a le Nu’u – o le latou fa’alupega “O le fa’afeagaiga taulagi”a ē e faia tonu fai o le nu’u, o latou e lolotu i le Ekalesia – ma latou fo’i o Matai fai tonu e ‘ese a latou Ekalesia ae o lo’o pulea tonu fai o le Nu’u ‘ona o Suafa ua fa’asuafa ai e o latou ‘āigātupu.  O itū tāua tele ia o tatou Tū ma Agaifanua i le ma’ale’ale o pulega a Ali’i ma Faipule e leai se poto fou e utuvaitofo i ai e lē malamalama ai lē na ulua’i fa’a’upuina le tusi.  O le ala fo’i lea e ao ai ona tu’utu’u loloto le fa’atofāla’iga a le ‘Au Toea’ina i le leai o se uiga o le  98% o latou e fa’apea na ioeina le tete’e ona e silafia uma e Usugāfono le uiga moni masani e taunu’u ai i faai’uga lautetele i matā’upu fa’apenei o le Fonotele e lē mafai ai ‘ona i ai  se tonu fa’ai’u ma le mautū o ia manatu.  E lē mafai ai fo’i ‘ona fa’apasene ma le amiotonu le I’ugafono na fai.  Lea fo’i ua aga’i mai ai nisi o ‘Aulotu EFKS e fa’ailoa mai i le Mālō le fa’amalosia o le lesitala o latou faife’au i le latou pule fuatiaifo e pei ona fa’amanino e le Aposetolo o Paulo.

Silasila i le pepa fa’apipi’i o le Savali o lo’o fa’apipi’i atu ai Poloa’iga a le Ali’i Kovana o Sulusi o Siāmani i le 8/3/1906, ma le 1/7/1911 mo le totogi o lafoga a Faife’au.  Ma poloa’iga i le masina o Iulai 1924 ma le aso 20 Setema 1924 i le taimi o pulega a Niu Sila i le totogiina o lafoga a Faife’au i le Savali (Pepa Fa’apipi’i III).  

Sa leai lava se tete’e a faife’au o le LMS i nā onapō (o le EFKS i nei onapō) ma o le Tusi Pa’ia lava e tasi e lē o suia ma talitonuga fa’atapua’iga iā Iesu Keriso ma lana Tala Lelei – o lo’o tumau pea e le’i suia.  O lo’o totogi fo’i i le taimi nei lafoga a faife’au EFKS i Ausetalia ma Niu Sila.  Aofia ai ma nisi o faife’au galulue a le EFKS o lo’o totogi mai Tupe a le Ekalesia e aofia ai ma le Failautusi – o Rev. Vāvātau.  O Faife’au Tausi Nu’u fo’i latou o le “’Aufaigaluega Pa’ia” a le Atua – e pei ‘ona fa’alupe ai ma fai ai e le Ekalesia a le Nu’u lona taui po o le totogi e ola ai mo le galuega a le Atua.  E leai fo’i se isi o le lalolagi nei e galue fua e aunoa ma se taui e tausi ai le soifua ‘ia maua ai pea le malosi fa’aletino.  O lo’o fa’amanatu lapata’i mai fo’i e lo tatou Ali’i ia matuā li’oli’o i le taui po o le totogi e maua i lalo nei e sao i ai le mogamoga ma leai ai ma se mea o totoe i Parataiso.

O lo’o fa’apipi’i atu fo’i le Lauga i le Palemene o le Mālō o Samoa e atili malamalama ai lenei Tulafono e fa’apei ona ‘ua ‘uma ona pasia e Sui o Itūmālō Fa’apalota ‘uma o Samoa – O Samoa atoa lea i ona tupu ma ona e’e.  O lo’o i ai pea le avanoa mo le lesitalaina o faife’au e fa’ai’u i le aso 30 Iuni 2018.  

O le matou fa’aolooloma’au lea i le ava tele e tatau ai, ‘ia lafo pea i le faife’au ma lana ‘aulotu e fa’atino le latou tiute i lalo o le Tulafono ‘ae soia le fa’a’ele’elea le pa’ia o le ‘au Toea’ina o Ta’ita’i o le Ekalesia i matā’upu e fitoi tonu i le tatou Mālō – o le Mālō o tatou ‘uma e lē o se Mālō na o le Kapeneta ma ‘ua mae’a fo’i ‘ona soālaupule e  outou sui ‘uma i totonu o le Maota o le Palemene. 

Matou te fa’amālūlū atu ona o le lē mafai ona maua atu se tali e fa’amalie ai lau tou sāvali e pei ona tatou feiloa’i ai.

 

Soifua.

 

Tuilaepa Sa’ilele Malielegaoi

MO LE KAPENETA

 

Pepa faapipi’i I, II & III:

 

kopi: Susuga Rev. Vāvātau Taufao Vāvātau

Ta’ita’ifono, Ekalesia So’ofa’atasi, Mulinu’u

Failautusi, Ekalesia So’ofa’atasi, Mulinu’u  

01 July 2018

Related Stories


Bg pattern top

Sign in for free to read more stories

Bg pattern light

UPGRADE TO PREMIUM

Subscribe to Samoa Observer Online

Enjoy access to over a thousand articles per month, on any device as well as feature-length investgative articles.

Ready to signup?